Christianity
Orthodox wooden church | Photo: Benny Reiter