News from Belarus
Halshany castle | Photo: Svetlana Abehtikova